Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. BR&DY B.V. of BR&DY: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BR&DY B.V., die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met BR&DY B.V.;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door BR&DY B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst aan de consument gebruik gemaakt wordt van een of meerdere technieken voor communicatie op afstand, hierna ook te noemen: de overeenkomst;
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Producten: de producten die op de website worden aangeboden;
7. Dag: kalenderdag;
8. Website: www.brandycollection.nl

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Ondernemer: BR&DY B.V.
Adres: Touwslagersbaan 11B
Postcode & woonplaats: 6602 AH Wijchen
E-mailadres: info@brandycollection.nl
KvK-nummer: 60422688
BTW-identificatienummer: NL 8539.04.273 B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BR&DY B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen BR&DY B.V. en de consument.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BR&DY B.V. niet;
2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaardig van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a. De prijs inclusief belastingen;
b. De eventuele kosten van aflevering
c. De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d. De wijze van betaling en aflevering;
e. De termijn voor aanvaardig van het aanbod; en
f. Het adres waar en de termijn waarbinnen de consument een klacht kan indienen.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De consument kan bij BR&DY B.V. een bestelling plaatsen door het daartoe geëigende bestelformulier op www.br-dy.com volledig in te vullen.
2. BR&DY B.V. zendt de consument een e-mail, aan het in het bestelformulier genoemde e-mailadres van de consument, waarin BR&DY B.V. de ontvangst van de desbetreffende bestelling bevestigt. De bestelling wordt vervolgens uitsluitend door BR&DY B.V. in behandeling genomen, indien de consument alle gevraagde informatie op het bestelformulier compleet heeft ingevuld.
3. De overeenkomst komt tot stand nadat BR&DY B.V. de bestelling van de consument heeft aanvaard (welke aanvaardig blijkt uit de in lid 3 genoemde bevestigings e-mail), de bestelling door de consument is betaald en door BR&DY B.V. is verzonden.
4. BR&DY B.V. heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de consument mee te delen en zulks zonder dat BR&DY B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan BR&DY B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

1. De consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen.
2. Indien dit niet het geval is, heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
3. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien hij/zij van herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan BR&DY B.V. retourneren, conform de door BR&DY B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.
2. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal BR&DY B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door BR&DY B.V. alleen worden uitgesloten indien BR&DY B.V. dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Ten aanzien van de volgende producten heeft de klant geen herroepingsrecht:
a. Die door BR&DY B.V. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn; of
c. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 9 – De prijs

1. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door BR&DY B.V.
2. De in het aanbod van producten en diensten genoemde prijzen zijn in euro inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

1. BR&DY B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.
2. Indien het product niet voldoet aan de overeenkomst, de klant dit binnen zes maanden na ontvangst van het product meldt en het gebrek de klant niet verweten kan worden, draagt BR&DY B.V. zorg voor vervanging van het product of als vervanging niet mogelijk is, teruggave van de oorspronkelijke koopsom van het product.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. BR&DY B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument schriftelijk aan BR&DY B.V. kenbaar heeft gemaakt. Indien de consument aan BR&DY B.V. schriftelijke opgave doet van een adres, is BR&DY B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de consument schriftelijke opgave doet aan BR&DY B.V. van een ander adres waaraan zijn/haar bestellingen dienen te worden gezonden.
3. BR&DY B.V. zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan binnen veertien (14) dagen nadat hij/zij de bestelling heeft geplaatst bericht.
4. De door BR&DY B.V. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat de consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij/zij de overeenkomst in stand laat. De consument is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal BR&DY B.V. het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen zijn/haar op grond van enige overeenkomst aan BR&DY B.V. verschuldigd is, heeft voldaan.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij BR&DY B.V.

Artikel 12 – Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan aan BR&DY B.V. voor de vermelde uiterste datum van betalen en conform de betaalwijze die zijn aangegeven op de website.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan BR&DY B.V. te melden.
3. Indien de consument met enige betaling in gebreke is, is BR&DY B.V. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4. Indien de prijzen voor de aangeboden producten of diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door BR&DY B.V.

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. BR&DY B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure, welke wordt vermeld op de website en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Op het moment van ontvangst zal de consument controleren of de producten qua aantal en hoedanigheid aan de overeenkomst voldoen.
3. De consument kan geen beroep meer doen op het feit dat de producten, voor wat betreft aantal of hoedanigheid, niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien de consument dit niet binnen veertien (14) dagen aan BR&DY B.V. heeft gemeld.
4. Bij BR&DY B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BR&DY B.V. binnen een termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 – Veiligheid en privacy

1. Indien de consument producten koopt van BR&DY B.V. mag BR&DY B.V. de consument informeren over eigen, gelijksoortige producten en diensten, per post, telefoon of e-mail. Indien de consument geen e-mails van BR&DY B.V. meer wenst te ontvangen, kan een e-mail worden gestuurd naar info@brandycollection.nl of kan gebruik gemaakt worden van de uitschrijfmogelijkheid in elke nieuwsbrief.
2. Op de bestellingen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en op alle andere (rechts)handelingen is de veiligheid en Privacy Policy van BR&DY B.V. van toepassing, welke zijn te vinden op de website.

Artikel 15 – Diversen

1. Wanneer door BR&DY B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat BR&DY B.V. deze algemene voorwaarden soepel toepast.
2. Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met BR&DY B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BR&DY B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit een overeenkomst niet geldig is, laat dat de werking van de overige bepalingen onverlet.
3. BR&DY B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Oost Brabant, locatie Den Bosch, die als relatief bevoegde rechtbank wordt aangewezen.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

BR&DY is een Nederlands kledingmerk met verkooppunten door heel Nederland. BR&DY verkoopt haar collectie via agenten en vertegenwoordigers aan retailers.

Ben je nog geen klant van BR&DY, maar heb je wel interesse? Vul dan het contactformulier in. Je kan ook contact opnemen door een e-mail te sturen naar: info@brandycollection.com of bellen naar: +31 641614232.

Wanneer je reeds klant bent van BR&DY, log dan in met de inloggegevens die je eerder van ons hebt ontvangen door op de ‘Login’ knop hierboven te klikken.